adscivil logo
Loading...

Thêm mạng lưới thoát nước

13/08/2022 9:21
1125

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức

  • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Tạo mới mạng lưới thoát nước
  • Toolbar :
  • Command : APN 

Sau khi hiện hộp thoại, thực hiện theo trình tự:

  •  Nhập tên mạng lưới
  • Chọn nút để tạo mạng lưới
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm mạng lưới thoát nước mạng lưới
Chia Sẻ