adscivil logo
Loading...

Thêm loại điểm mia trên trắc ngang

01/09/2022 10:30
2040

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Trắc ngang tự nhiên / Thêm loại điểm mia 

Toolbar:

Command: TLDM

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

  • Chọn lại tuyến hiện hành và giới hạn cọc muốn thêm hoặc loại điểm mia. Muốn thêm điểm mia kích chọn vào 

  • Thay đổi dúng sai, dúng sai X, dung sai Y sau đó chọn pick điểm trực tiếp trên trắc ngang hoặc áp tự động toàn bộ
  • Tương tự với loại điểm mia, kích chọn:

  • Thay đổi C.dốc, Delta chọn Pick điểm hoặc áp toàn bộ 
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm loại điểm mia trên trắc ngang
Chia Sẻ