adscivil logo
Loading...

Thêm / loại hố địa hình 2D

05/09/2022 11:16
1381

TỔNG QUAN

 • Hố địa hình là một trong số các đối tượng cơ sở để xây dựng địa hình. Nó là ranh giới bên trong của địa hình và thường được dùng để dánh dấu giới hạn của các vùng không đo được trong vùng khảo sát địa hình.
 • Có 2 loại hố địa hình
  • Hố địa hình 2D: Biên hố được định nghĩa bằng đường Polyline, cao độ đường biên hố được nội suy theo địa hình do đó không ảnh hưởng đến cao độ địa hình.
  • Hố địa hình 3D: Biên hố được định nghĩa bằng đường Polyline hoặc 3D, Đường biên hố tham gia trực tiếp vào mô hình như một đường đứt gãy địa hình do đó hố địa hình sẽ làm thay đổi cao độ địa hình.
 • Mỗi mô hình địa hình có thể có nhiều hố địa hình. Mọi đối tượng nằm trong hố địa hình sẽ không được tham gia mô hình.

Hố địa hình 2D

Hố địa hình 3D

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Thêm hố 2D
  • Đối tượng hố 2D là đối tượng Polyline và phải được vẽ trước khi thực hiện lệnh thêm hố 2D.
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần thêm hố 2D trên Panel chính sau đó kích chọn menu
  • Chọn vào đường Polyline chọn làm hố 2D trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật đường bao vào mô hình.
 • Loại hố 2D (Loại bỏ từng hố)
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại hố trên Panel chính sau đó kích chọn menu
  • Chọn vào các đường hố 2D trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật lại mô hình.
 • Loại bỏ toàn bộ hố 2D (Loại bỏ tất cả hố 2D)
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại toàn bộ hố trên Panel chính sau đó kích chọn menu
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật lại mô hình.
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm / loại hố địa hình 2D
Chia Sẻ