adscivil logo
Loading...

Thêm / loại đường đồng mức địa hình

05/09/2022 11:15
1420

TỔNG QUAN

 • Đường đồng mức địa hình là một loại đứt gãy địa hình đặc biệt. Ngoài yếu tố đảm bảo vai trò như một đường đứt gãy địa hình, nó còn đảm bảo không xuất hiện tam giác có 3 đỉnh nằm trên cùng 2 đường đồng mức cùng cao độ.
 • Việc đưa đối tượng đường đồng mức tham gia xây dựng mô hình thay cho đường đứt gãy địa hình đảm bảo không xuất hiện các vùng phẳng của địa hình cho các mô hình được xây dựng từ các đường đồng mức số hóa.
 • Mỗi mô hình địa hình có thể có nhiều đường đồng mức địa hình. Chỉ trường hợp có nhiều đường đồng mức địa hình thì mới có tác dụng của đường đồng mức địa hình. Nếu chỉ có duy nhất 1 đường đồng mức địa hình trong mô hình thì đường đồng mức đó chỉ có vai trò như một đường đứt gãy địa hình đơn thuần

Các đường đồng mức là đối tượng đứt gãy địa hình thông thường

Các đường đồng mức là đối tượng đường đồng mức

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Thêm đường đồng mức địa hình
  • Đối tượng đường đồng mức địa hình là đối tượng Polyline được vẽ trước khi thực hiện lệnh thêm đứt gãy hoặc đối tượng Contourline của các mô hình địa hình khác.
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần thêm các đường đồng mức trên Panel chính sau đó kích chọn menu
  • Chọn vào các đường Polyline hoặc Contourline chọn làm đường đồng mức trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật các đường đồng mức vào mô hình.
 • Loại bỏ đường đồng mức địa hình
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại các đường đồng mức trên Panel chính sau đó kích chọn menu 
  • Chọn vào các đường đồng mức cần loại khỏi mô hình trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật lại mô hình.
 • Loại bỏ toàn bộ đường đồng mức
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại toàn bộ đường đồng mức trên Panel chính sau đó kích chọn menu  
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật lại mô hình.
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm đường đồng mức; loại đường đồng mức địa hình
Chia Sẻ