adscivil logo
Loading...

Thêm / loại đối tượng CAD

05/09/2022 11:19
1549

TỔNG QUAN

Ngoài các đối tượng như điểm đo, đứt gãy địa hình, đường đồng mức địa hình, mô hình địa hình trong ADSCivil còn cho phép các đối tượng sau của AutoCad tham gia

 • AcadText: Tạo ra 1 đỉnh của lưới tam giác. Tọa độ X, Y của điểm đó lấy theo tọa độ X, Y điểm chèn của AcadText, cao độ Z lấy bằng giá trị của AcadText.
 • AcadPoint: Tạo ra 1 đỉnh của lưới tam giác. Tọa độ X, Y của điểm đó lấy theo tọa độ X, Y của AcadPoint, cao độ Z lấy bằng tọa độ Z của AcadPoint.
 • AcadBlock: Tạo ra 1 đỉnh của lưới tam giác. Tọa độ X, Y của điểm đó lấy theo tọa độ X, Y của AcadBlock, cao độ Z lấy bằng tọa độ Z điểm chèn AcadBlock.
 • AcadFace: Tạo ra 4 đỉnh của lưới tam giác. Tọa độ 4 điểm đó là tọa độ của 4 đỉnh của AcadFace.
 • AcadLine: Tạo ra 2 đỉnh của lưới tam giác. Tọa độ 2 điểm đó là tọa độ của 2 điểm mút của AcadLine.
 • AcadPolyline: Mỗi đỉnh của Polyline tạo ra 1 đỉnh của lưới tam giác. Tọa độ điểm đó lấy theo tọa độ đỉnh của Polyline.

Chú ý:

 • Đối tượng AcadLine và AcadPolyline không tạo thành đứt gãy địa hình cho mô hình địa hình mà chỉ tạo ra các đỉnh tam giác cho mô hình địa hình.
 • Đối tượng AcadPolyline bao gồm cả Polyline và 3D Polyline.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Thêm các đối tượng AutoCad
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần thêm các đối tượng AutoCad trên Panel chính sau đó kích chọn menu . Xuất hiện hộp thoại:

  • Đánh dấu vào các loại đối tượng cần thêm, chọn “Chọn trên Cad” sau đó chọn vào các đối tượng AutoCad cần thêm vào mô hình trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật các điểm vào mô hình
 • Loại bỏ các đối tượng AutoCad
  • Kích phải chuột vào mục 
  • trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại các đối tượng AutoCad trên Panel chính sau đó kích chọn menu
  • Chọn vào các đối tượng AutoCad cần loại cần loại khỏi mô hình trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu
  • để cập nhật lại mô hình.
 • Loại bỏ toàn bộ các đối tượng AutoCad
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại toàn bộ các đối tượng AutoCad trên Panel chính sau đó kích chọn menu  
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu 
  • để cập nhật lại mô hình.
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm / loại đối tượng CAD
Chia Sẻ