adscivil logo
Loading...

Thay đổi lý trình gốc

06/09/2022 16:59
1106

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Survey /  Dữ liệu bình đồ / Lưới tuyến 

  • Sau đó kích chọn vào tên tuyến hiện hành, chương trình hiện bảng : 

  • Chọn trực tiếp vào phần " Lý trình gốc " để thay đổi 
  • Tiếp theo vào lệnh PSC, chọn toàn bộ cọc để cập nhật lại.
Từ Khóa Nổi Bật
Thay đổi lý trình gốc
Chia Sẻ