adscivil logo
Loading...

Tạo tuyến

12/09/2022 15:40
834

Tuyến đường trong ADSCivil có 3 cách thức tạo khác nhau:

  • Tạo tuyến từ tệp số liệu
  • Tạo tuyến trên bình đồ
  • Tạo tuyến từ các đường cong phức hợp

Cả 3 cách thức tạo tuyến đều cho ra 1 đối tượng tuyến giống nhau trên bản vẽ 

Từ Khóa Nổi Bật
tạo tuyến
Chia Sẻ