adscivil logo
Loading...

Tạo mới trạm máy

05/09/2022 8:37
966

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Menu       : ADSCivil Survey \ Điểm đo \ Biên tập dữ liệu đo đạc
 • Toolbar     :
 • Command : BTTD
 • Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại

 • Các trạm máy nhập ở bảng bên trái. Mỗi trạm máy cần nhập đủ các thông số :
  • Tên trạm máy (Không được nhập trùng nhau, nếu nhập trùng nhau chương trình sẽ tự phát sinh tên ngẫu nhiên)
  • Tọa độ X (Nhập tọa độ trực tiếp hoặc tọa độ tham chiếu)
  • Tọa độ Y (Nhập tọa độ trực tiếp hoặc tọa độ tham chiếu)
  • Cao độ Z (Nhập tọa độ trực tiếp hoặc tọa độ tham chiếu)
  • Chiều cao máy
  • Tên điểm định hướng (Nếu không nhập gì thì sẽ lấy giá trị mặc định là định hướng về hướng Bắc)
  • Tọa độ X của điểm định hướng (Nhập tọa độ trực tiếp hoặc tọa độ tham chiếu)
  • Tọa độ Y của điểm định hướng (Nhập tọa độ trực tiếp hoặc tọa độ tham chiếu)
  • Cao độ Z của điểm định hướng (Có thể bỏ qua)
 • Để xóa trạm máy, kích phải chuột vào trạm máy, chọn menu khi đó trạm máy sẽ được xóa và toàn bộ các điểm chi tiết của trạm máy đó sẽ được xóa theo.

Chú ý: Điểm định hướng của 1 trạm máy không được trùng với điểm trạm máy.

Từ Khóa Nổi Bật
Tạo mới trạm máy
Chia Sẻ