adscivil logo
Loading...

Tạo lưới tọa độ

30/08/2022 16:20
2016

TỔNG QUAN

 • Lưới tọa độ là đối tượng gồm nhiều điểm nút lưới thể hiện dưới dạng ma trận m x n (m hàng, n cột)
 • Các nút lưới có tọa độ chẵn và cách nhau 1 khoảng cách chẵn (giá trị chẵn 50, 100, 200, …).
 • Lưới tọa độ được kết hợp với tọa độ trên khung bản đồ, mục đích phục vụ cho việc tra cứu tọa độ điểm trên bản đồ. Với mỗi điểm cần tính tọa độ sẽ chỉ cần đo khoảng cách từ điểm cần tính tọa độ tới điểm nút gần nhất trên bản đồ và cộng với tọa độ nút lưới.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Tạo lưới tọa độ
  • Toolbar:
  • Command: GC 
 • Sau khi gọi lệnh, chỉ 2 điểm trên bản vẽ (bao vùng cần rải lưới) để tạo lưới

 • Chú ý:
  • Lưới tọa độ được tạo ra có thông số mặc định: khoảng cách ô lưới, kích thước ô lưới, …
  • Số hàng và số cột được tính toán tự động
  • Tọa độ điểm gốc lưới là tọa độ khi kích chọn điểm đầu tiên để tạo lưới, do đó thường là tọa độ có giá trị lẻ và sẽ hiệu chỉnh lại ở mục 3.1.2
Từ Khóa Nổi Bật
Tạo lưới tọa độ
Chia Sẻ