adscivil logo
Loading...

Tạo khung bản đồ

31/08/2022 16:37
1824

TỔNG QUAN

 • Tờ bản đồ được tạo ra trên Layout space chứa một khung nhìn tương ứng với 1 mảnh của phân mảnh bảnđồ ở Model space và có khung bản đồ với các tọa độ được chiếu từ lưới tọa độ ra.
 • Tờ bản đồ luôn luôn được xoay thẳng đứng với các hệ trục để tiện lợi cho công tác in ấn.
 • Đối tượng tờ bản đồ luôn là tỷ lệ 1:1000 (1 unit = 1m). Muốn đặt tỷ lệ phải đặt khi tạo đối tượng phân mảnh bản đồ và đối tượng lưới tọa độ.


Sơ đồ phân mảnh Các tờ bản đồ

                                                                                                                                   

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Tạo khung mảnh bản đồ
  • Toolbar:
  • Command: GCF
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự:
  • Chọn sơ đồ phân mảnh trên bản vẽ
  • Chọn lưới tọa độ
  • Nhập khoảng cách 2 khung (Để sắp xếp tờ bản đồ)
  • Chỉ điểm chèn tờ bản đồ.

Từ Khóa Nổi Bật
Tạo khung bản đồ
Chia Sẻ