adscivil logo
Loading...

Tạo đường đỏ tối ưu

05/09/2022 11:10
1130

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc dọc / Tối ưu đường đỏ

Toolbar:

Command: TUDD

Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng :

  • Chọn giới hạn cọc, loại đường, điền các kích thước thiết cho mặt cắt. Sau đó chọn   để hiển thị đường đỏ tối ưu lên trắc dọc

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tạo đường đỏ tối ưu
Chia Sẻ