adscivil logo
Loading...

Tạo điểm từ tệp tọa độ

17/08/2022 10:37
1059

TỔNG QUAN

  • Tệp tọa độ là tệp dạng text, được xuất ra bởi các phần mềm giao tiếp của máy đo đạc (toàn đạc điện tử hoặc

các loại máy đo đạc khác). Tệp tọa độ chứa thông tin tọa độ điểm đo dưới dạng các hàng cột, mỗi hàng tương

ứng với 1 điểm đo và sẽ tạo ra 1 điểm đo trên bản vẽ.

  • Trên mỗi hàng (mỗi dòng) của tệp toàn đạc chứa các trường dữ liệu của điểm đo gồm:Tên điểm, Tọa độ X,

tọa độ Y, cao độ Z, mã ghi chú điểm

  • Các trường dữ liệu được ngăn cách nhau bởi một trong các dạng ký tự: dấu phảy (,) hoặc dấu cách ()

hoặc dấu tab ()

Chú ý:

  • Các trường dữ liệu Tên điểm và Mã điểm có thể không đầy đủ (Thiếu tên điểm hoặc mã điểm hoặc thiếu cả tên điểm và mã điểm)
  • Thứ tự các cột dữ liệu và ký tự ngăn cách các cột trong 1 tệp phải thống nhất.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  •  Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Tạo điểm từ tệp tọa độ
  • Toolbar:
  • Command: DTD
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự trên hộp thoại

  • Chọn đường dẫn đến tệp bằng cách kích chọn
  • Sắp xếp thứ tự các cột theo đúng trình tự trong tệp tọa độ bằng cách:

   Chọn nội dung cột.

   Kích chọn hoặc để sắp xếp lại thứ tự

   Chọn để vẽ lên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Tạo điểm từ tệp tọa độ
Chia Sẻ