adscivil logo
Loading...

Tạo điểm từ đối tượng AutoCad

17/08/2022 13:40
1753

TỔNG QUAN

 • Khi số hóa bản đồ hoặc khi kế thừa dữ liệu điểm đo từ các bản vẽ của các phần mềm khác xuất ra, dữ liệu điểm đo chỉ là các đối tượng AutoCad (Text, Point) do đó không thể hiển thị và thao tác thuận tiện như các đối tượng điểm đo của ADS Civil Series. Vì vậy để thống nhất dữ liệu trong bản vẽ, cần phải chuyển các đối tượng điểm đo này về đối tượng điểm đo của ADS Civil Series
 • Các điểm đo được tạo từ đối tượng AutoCad sẽ giống với các điểm đo được tạo từ tệp tọa độ.
 • Có 3 phương thức tạo điểm từ các đối tượng của AutoCad:
  • Tạo điểm từ AcadPoint: Điểm đo được tạo ra sẽ có tọa độ X, Y trùng với tọa độ X, Y của đối tượng AcadPoint. Cao độ bằng tọa độ Z của đối tượng AcadPoint. Mỗi đối tượng AcadPoint sẽ tạo được 1 điểm đo.

  • Tạo điểm từ AcadText: Điểm đo được tạo ra sẽ có tọa độ X, Y trùng với tọa độ X, Y của điểm chèn củađối tượng AcadText. Cao độ bằng giá trị của đối tượng AcadText. Mỗi đối tượng AcadText sẽ tạo được 1 điểm đo.

  • Tạo điểm từ AcadText + AcadPoint: Điểm đo được tạo ra sẽ có tọa độ X, Y trùng với tọa độ X, Y của đối tượng AcadPoint. Cao độ bằng giá trị của đối tượng AcadText. Mỗi cặp đối tượng AcadText và AcadPoint gần nhau nhất trên bản đồ sẽ tạo được điểm đo

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Tạo điểm từ đối tượng AutoCad
  • Toolbar:
  • Command: TDCAD
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự trên hộp thoại

  • chọn loại đối tượng gốc.
  • chọn nút sau đó chọn các đối tượng Text và Point gốc trên bản vẽ.
  • Chọn layer cho các đối tượng điểm đo sẽ tạo ra trên bản vẽ.
  • Kích chọn để hoàn tất việc tạo điểm từ đối tượng AutoCad.

Chú ý:

 • Các đối tượng gốc (Text, Point) trên bản vẽ vẫn được giữ nguyên sau khi tạo điểm mà không bị tự động xóa đi
 • Có thể lựa chọn tùy chọn sau khi chọn đối tượng ở bước 2 và sau đó chọn đường Polyline khép kín làm bao để lọc bớt đối tượng gốc. Khi đó, chỉ các đối tượng gốc (Text, Point) nằm trong vùng Polyline bao mới được chọn để tạo ra điểm đo.

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ