adscivil logo
Loading...

Sao chép tuyến

12/08/2022 16:25
1240

TỔNG QUAN

Sao chép tuyến là việc tạo ra một tuyến có đầy đủ thông tin của tuyến gốc.

Sao chép tuyến thường được dùng trong việc chuyển số liệu thiết kế của tuyến thành số liệu tự nhiên ( phục vụ thiết kế thoát nước)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: Modify\Copy

Toolbar:  

Command: CO 

Thực hiện như lệnh sao chép đối tượng của AutoCad.

Sau khi sao chép, cần nhập tên cho tuyến mới sao chép. Tên tuyến mới phải tuân thủ quy định đặt tên trong phần      tạo tuyến

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ