adscivil logo
Loading...

Sao chép diện tích mã hiệu

05/09/2022 10:49
1024

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Sao chép diện tích mã hiệu

Toolbar:

Command: CPMHTN

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

  • Chọn tuyến hiện hành và giới hạn cọc, sau đó tích chọn phần mã hiệu muốn sao chép và chọn điểm cơ sở để sao chép . Tiếp theo chọn để chọn trắc ngang gốc cần sao chép . Sau đó chọn để sao chép cho toàn bộ trắc ngang hoặc chọn để chọn từng trắc ngang muốn sao chép mã hiệu.

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ