adscivil logo
Loading...

Rải ký hiệu taluy

05/09/2022 11:31
3253

TỔNG QUAN

  • Taluy được xác định bởi 1 đường mép và một đường chân taluy. Đường mép và đường chân taluy phải được vẽ trước bằng lệnh polyline.
  • Trong trường hợp đặc biệt taluy không xác định chân thì chỉ cần 1 đường Polyline chọn làm đường mép taluy
  • Taluy được vẽ thành các nhóm trải đều theo đường mép taluy. Trong mỗi nhóm có vạch dài và vạch ngắn. Vạch dài kéo dài từ đường mép đến đường chân. Vạch ngắn thường dài bằng ½ vạch dài. Trong trường hợp không xác định chân, các vạch dài của taluy có độ dài cố định và bằng nhau.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADS_Survey \ Xuất bản bản đồ \ Vẽ Taluy

Toolbar:

Command: VTL 

Thực hiện theo trình tự dòng nhắc ở Command line:

  • Chọn đường Polyline: Chọn đường mép taluy 
  • Chọn đường Polyline: Chọn đường chân taluy (ấn Enter và bỏ qua không chọn đường chân nếu muốn vẽ taluy không xác định chân)
  • Chọn đường Polyline: Chọn đượng gợi ý hướng của taluy.
  • Điểm đầu: Chỉ điểm bắt đầu vẽ taluy
  • Điểm cuối: Chỉ điểm kết thúc taluy.
Từ Khóa Nổi Bật
Rải ký hiệu taluy
Chia Sẻ