adscivil logo
Loading...

Quản lý hiện trạng vạch sơn

17/08/2022 8:48
936

Nguyên lý quản lý vạch sơn được mô tả theo sơ đồ dưới đây:

Quản lý hiện trạng vạch sơn

ADS Road Marking hiển thị bảng quản lý hiện trạng vạch sơn như hình dưới

Nhập thông tin vạch sơn hiện trạng của đường cũ từ sổ đo hiện trạng.

Sau khi khảo sát ngoài thực địa, người biên tập nhập trực tiếp thông tin vạch sơn cũ vào giao diên bảng

quản lý hiện trạng vạch sơn

Gán thông tin hiện trạng cho vạch sơn

Việc gán thông tin hiện trạng cho vạch sơn dùng để thay đổi trạng thái hiện trạng cho vạch sơn.

Đối với các vạch sơn của tuyến thiết kế mới, thường sẽ gán mức độ hư hỏng là Không hư hỏng.

Trình tự gán hiện trạng vạch sơn như sau:

Gọi lệnh gán hiện trạng vạch sơn

 Command Line: GHTVS

 Menu: ADS Road Marking \ Gán hiện trạng vạch sơn

Chọn thư viện vạch sơn và hiện trạng muốn gán cho vạch sơn, sau đó chọn ok và chọn các đối tượng trên bản vẽ. Kết thúc lệnh gán, chọn cancel

để thoát lệnh.

Đồng bộ vạch sơn từ bản vẽ lên bảng quản lý vạch sơn

Từ Khóa Nổi Bật
Quản lý hiện trạng vạch sơn Đồng bộ vạch sơn từ bản vẽ lên bảng quản lý vạch sơn Gán thông tin hiện trạng cho vạch sơn Nhập thông tin vạch sơn hiện trạng của đường cũ từ sổ đo hiện trạng.
Chia Sẻ