adscivil logo
Loading...

Phát sinh hố ga trên toàn mạng lưới

13/08/2022 10:08
964

TỔNG QUAN

  • Lệnh này có tác dụng phát sinh ga đều trên nhiều tuyến thoát nước của mạng lưới với 1 khoảng cách đều

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    •  Menu : ADS_Sewer \ Hố ga \ Phát sinh hố ga lý trình cho tuyến trong mạng lưới
    •  Toolbar :
    •  Command: AMHS 
  • Sau khi gọi lệnh, thực hiện trên dòng nhắc lệnh:

Select Alignment: chọn các tuyến cần phát sinh hố ga, sau đó ấn Enter 

Input station increament: nhập khoảng cách hố ga muốn phát sinh, sau đó ấn Enter 

Manhole prefix's name : nhập tiền tố hố ga muốn phát sinh, sau đó ấn Enter 

Từ Khóa Nổi Bật
phát sinh hố ga nhiều tuyến phát sinh hố ga phát sinh hố ga đều Phát sinh hố ga trên toàn mạng lưới
Chia Sẻ