adscivil logo
Loading...

Phát sinh cọc

29/08/2022 9:01
1438

TỔNG QUAN

 • Phát sinh cọc trong một đoạn lý trình là việc tạo mới một tập hợp các cọc cách đều nhau và các cọc đặc biệt nằm trong đoạn lý trình đang xét.
 • Phát sinh cọc thường dùng để phát sinh các cọc lý trình.
 • Các cọc được phát sinh sẽ lấy số liệu (về mỗi phía 100m) từ mô hình địa hình. Do đó, để phát sinh cọc cần có trước một mô hình địa hình.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Phát sinh cọc

    Toolbar:

    Command: PSC

    Trên panel chính của chuơng trình hiện hộp thoại quản lý cọc trên tuyến:

                                                       

 • Chọn đoạn lý trình cần phát sinh cọc:
  • Nhập lý trình đầu vào ô  để xác định điểm lý trình đầu trên bình đồ tuyến.
  • Nhập lý trình cuối vào ô   để xác định điểm lý trình cuối trên bình đồ tuyến.
  • Nếu đoạn lý trình là 1 đoạn thẳng hoặc 1 đoạn cong thì có thể chọn  để chọn đoạn lý trình trên bình đồ tuyến.
  • Ðể phát sinh cọc lý trình, đánh dấu vào , nhập khoảng cách giữa 2 cọc liên tiếp trong mục Khoảng cách,  Tên các cọc lý trình sẽ được đánh số liên tiếp  từ giá trị trong ô Số đầu 1
 • Ðể phát sinh cọc đặc biệt, đánh dấu vào . Tên các cọc đặc biệt có tiền tố ND, TD, P, TC, NC và sẽ được đánh số liên tiếp từ giá trị trong ô
 • Kích chọn để phát sinh cọc.
 • Các cọc sau khi phát sinh sẽ đuợc thêm vào bảng danh sách cọc phía dưới 
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ