adscivil logo
Loading...

Phân tách đào theo giai đoạn thi công

12/08/2022 14:25
981

TỔNG QUAN

  • Ðối với các đoạn tuyến có khối lượng đào lớn, để phục vụ công tác thi công thường tách phần khối lượng đào thành nhiều giai đoạn (thường là 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đào sát tới gần cao độ thiết kế nên có khối lượng đào lớn và thường đào bằng máy thi công. Giai đoạn 2 đào nốt phần còn lại, khối lượng nhỏ, thi công phức tạp hơn nên thường đào bằng thủ công)
  • 2 giai đoạn đào cần phải phân tách riêng để có thể tính toán khối lượng chi tiết.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Phân tách đào

     Toolbar:

     Command: DPT

     Panel chính của chương trình hiện hộp thoại thiết kế nâng cao

   

  • Chọn mục
  • Nhập chiều sâu phân tách khối luợng đào
  • Chọn để áp cho toàn bộ các trắc ngang trong khoảng
  • Chọn để áp cho từng trắc ngang được chọn trên bản vẽ.
  • Chọn sau đó chỉ điểm trên trắc ngang để phân tách đào theo chiều sâu bất kỳ.
Từ Khóa Nổi Bật
Phân tách đào theo giai đoạn thi công
Chia Sẻ