adscivil logo
Loading...

Nối tuyến

01/09/2022 11:13
1064

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Hiệu chỉnh tuyến / Nối tuyến

Toolbar :

Command: NT

  • Sau khi gọi lệnh chọn tuyến hiện hành rồi chọn tuyến cần nối --> Enter. 2 tuyến sẽ tự động nối làm 1 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ