adscivil logo
Loading...

Nhập ranh giới địa chất trên trắc ngang

29/08/2022 13:48
1098

TỔNG QUAN

  • Trên các trắc ngang, do đặc thù là phạm vi công trình chỉ nằm trong một phạm vi hẹp nên có thể coi các lớp địa chất đồng dạng với bề mặt tự nhiên. Khi đó chỉ cần căn cứ vào chiều dày các lớp địa chất trên trắc dọc là có thể xác định ranh giới địa chất trên các trắc ngang. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt hoặc đối với các công trình trọng điểm, vẫn có thể khảo sát chi tiết hơn về địa chất trắc ngang và khi đó địa chất trắc ngang sẽ được xác định và giải đoán như đối với trắc dọc và phải sử dụng công cụ Nhập địa chất trắc ngang 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðịa chất \ Vẽ lớp địa chất trắc ngang

Toolbar :

Command : DCTN 

Xuất hiện hộp thoại vẽ lớp địa chất trắc ngang:

  • Chọn kiểu vẽ , sau đó chọn " Định nghĩa theo chiều dày lớp địa chất " hoặc không.
  • Chọn vào trắc ngang cần nhập địa chất trắc ngang trên bản vẽ.
  • Chỉ điểm trên trắc ngang cần nhập độ dày địa chất, xuất hiện hộp thoại nhập chiều dày

  • Nhập chiều dày từng lớp, sau đó chọn
  • Lần lượt nhập cho đến khi kết thúc toàn bộ các điểm có thay đổi chiều dày lớp địa chất hoặc chọn để thoát lệnh
Từ Khóa Nổi Bật
Nhập ranh giới địa chất trên trắc ngang
Chia Sẻ