adscivil logo
Loading...

Nhập lưu lượng tập trung cục bộ

17/08/2022 9:21
990

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Hố ga \ Nhập lưu lượng tập trung
    • Toolbar :
    • Command : LLTT 
  • Sau khi hiện hộp thoại nhập lưu lượng tập trung, nhập giá trị lưu lượng tập trung tại hố ga sau đó chọn

  • Chọn 1 hố ga cần gán giá trị lưu lượng đã nhập trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
lưu lượng tập trung nhập lưu lượng tập trung
Chia Sẻ