adscivil logo
Loading...

Nhận lại đường vét bùn

06/09/2022 17:28
736

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Nhận lại đường vét bùn

    Toolbar ::

    Command : NDVB

    Sau khi gọi lệnh chọn đường vét bùn trên trắc ngang --> Chọn thay thế bằng vét hữu cơ hoặc đánh cấp

      

Từ Khóa Nổi Bật
Nhận lại đường vét bùn
Chia Sẻ