adscivil logo
Loading...

Nâng hạ cao độ điểm

30/08/2022 9:17
1391

TỔNG QUAN:

 • Công tác đo đạc ngoài chi tiết phải được thực hiện sau khi đã có hệ thống lưới khống chế (mặt bằng và lưới khống chế độ cao). Tuy nhiên, thực tế quá trình đo vẽ thành lập lưới khống chế thường được tiến hành song song với công tác đo vẽ chi tiết, do đó các điểm đo chi tiết thường được đo vẽ dựa trên hệ tọa độ giả định.
 • Sau khi tính toán lưới, sẽ cập nhật các điểm chi tiết theo tọa độ thực:
  • Đối với phương pháp toàn đạc, chỉ cần thay đổi tọa độ trạm máy để cập nhật các điểm chi tiết.
  • Đôi với phương pháp tọa độ, các tọa độ điểm độc lập với nhau, do đó khi khớp nối điểm đo vào hệ thống lưới khống chế độ cao cần phải nâng (hoặc hạ) cao độ của toàn bộ các điểm chi tiết 1 giá trị bằng giá trị chênh lệch cao độ của mốc tọa độ giả định với mốc hệ tọa độ lưới.

TRÌNH THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức:
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Nâng hạ cao độ tập hợp điểm
  • Toolbar:
  • Command: NCD 

 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện trình tự trên hộp thoại:
  • Nhập giá trị cần nâng cao độ
  • Chọn nút sau đó chọn các điểm cần nâng cao độ trên bản vẽ
  • Chọn nút để chấp nhận
 • Chú ý:

Có thể lựa chọn tùy chọn sau khi chọn đối tượng ở bước 2 và sau đó chọn đường Polyline khép kín làm bao để lọc bớt điểm. Khi đó, chỉ các điểm nằm trong vùng Polyline bao mới được chọn để nâng cao độ

Từ Khóa Nổi Bật
Nâng hạ cao độ điểm
Chia Sẻ