adscivil logo
Loading...

Lý trình tuyến

12/09/2022 16:00
1208

Trong ADSCivil có các khái niệm lý trình:

  • Lý trình gốc: là lý trình điểm bắt đầu tuyến
  • Lý trình thực: là lý trình tính đến bắt đầu tuyến
  • Lý trình điền: là lý trình điền lên trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế cho khớp với hồ sơ khảo sát hoặc khớp với hồ sơ quản lý đối với các công trình tuyến nâng cấp cải tạo
Từ Khóa Nổi Bật
Lý trình
Chia Sẻ