adscivil logo
Loading...

Lưu lượng thoát nước yêu cầu của mạng lưới thoát nước thải tính số dân theo mật độ dân số

17/08/2022 9:38
943

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Tối ưu thủy lực và cao độ \ Tính toán lưu lượng yêu cầu
    • Toolbar :
    • Command: TTLL 
  • Kích chọn để tính toán Lưu lượng yêu cầu (Qyc)

  • Chọn Để xem tính toán chi tiết diện tích phục vụ của từng đoạn ống


  • Chọn Để xem tính toán chi tiết lưu lượng tập trung cộng dồn đến từng đoạn ống

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tính toán lưu lượng thoát nước yêu cầu của mạng lưới thoát nước thải tính số dân theo mật độ dân số tính toán lưu lượng tính toán lưu lượng nước thải
Chia Sẻ