adscivil logo
Loading...

Loại đường đắp bọc trắc ngang

07/09/2022 8:01
874

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

        Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Loại đường đắp bọc trắc ngang

        Toolbar :

        Command : LDDBTN 

        Sau khi gọi lệnh chọn đường đắp bọc cần loại bỏ trên trắc ngang để xóa.

        

Từ Khóa Nổi Bật
Loại đường đắp bọc trắc ngang
Chia Sẻ