adscivil logo
Loading...

Loại bỏ tuyến phụ

06/09/2022 15:34
676

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Loại bỏ tuyến phụ:

Menu: ADSCivil Road / Đường nhiều tim / Loại bỏ tuyến phụ

Toolbar:

Command: UDNTP

Chọn đường PL tuyến phụ cần loại bỏ --> Enter

Từ Khóa Nổi Bật
Loại bỏ tuyến phụ:
Chia Sẻ