adscivil logo
Loading...

Lập bảng tổng hợp khối lượng đào đắp

12/08/2022 16:08
1695

TỔNG QUAN

  • Khối lượng đào đắp của toàn tuyến được tính bằng tổng khối lượng đào đắp giữa 2 mặt cắt (2 cọc). Khối lượng đào đắp giữa 2 cọc được tính theo công thức diện tích trung bình:

         V = L*(Si+Si+1)/2

     Trong đó :

     V : khối lượng đào (hoặc đắp) giữa 2 cọc thứ i và i+1

     L : Khoảng cách giữa 2 cọc

    Si: Diện tích đào (hoặc đắp) tại mặt cắt thứ i

    Si+1Diện tích đào (hoặc đắp) tại mặt cắt thứ i+1

  • Sau khi tính toán và điền các giá trị diện tích lên bản vẽ, chương trình sẽ lấy các giá trị điền này để đưa vào bảng khối lượng. Nếu người sử dụng sửa các giá trị điền thì các giá trị ở bảng khối lượng vẫn lấy theo giá trị đã sửa.
  • Việc sửa giá trị diện tích điền sau khi tạo bảng khối lượng không được cập nhật vào bảng khối lượng.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Lập bảng khối lượng

Toolbar:

Command: BKL 

Sau khi gọi lệnh chỉ điểm chèn trên bản vẽ để chèn bảng khối lượng.

Từ Khóa Nổi Bật
lập bảng khối lượng
Chia Sẻ