adscivil logo
Loading...

Khe co dãn dọc

07/09/2022 8:05
1162

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Khe co dãn dọc

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Bố trí khe co dãn

Toolbar:

Command: KCD

Sau khi gọi lệnh hiện bảng :

  • Chọn tuyến hiện hành sau đó ấn để tạo đều khe co giãn. Khai báo từng thông số kích thước cho khe dọc ấn để gán khe dọc tại vị trí bất kì trên bình đồ. 
Từ Khóa Nổi Bật
Khe co dãn dọc
Chia Sẻ