adscivil logo
Loading...

Khai báo thư viện rãnh và tường kè chắn

06/09/2022 11:08
1440

KHAI BÁO RÃNH

TỔNG QUAN

 • Rãnh trên mặt cắt taluy được quản lý theo các mã. Trong ADS Civil cho phép khai báo 4 mã rãnh khác nhau.
 • Với mỗi mã rãnh, việc định nghĩa kích thước khẩu độ rãnh được quy ước bằng việc nhập các điểm của rãnh bằng hệ tọa độ tương đối cho 4 điểm của rãnh. Điểm thứ 0 là điểm bắt đầu của rãnh, do vậy chỉ khai báo kích thước rãnh từ điểm thứ 1
 • Mã rãnh dùng chung cho cả rãnh và rãnh cơ cho taluy đào và taluy đắp

 

 

Khai báo rãnh hình thang

Khai báo rãnh hình tam giác

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level \ Thiết kế taluy
  • Toolbar :
  • Command : TKTL
 • Chọn trang thiết kế rãnh
 • Chọn mã rãnh sẽ thiết kế
 • Khai báo kích thước rãnh thông qua khoảng cách các điểm
 • Chọn nút Lưu để lưu lại thông số rãnh đã thiết kế

Trình tự khai báo rãnh

KHAI BÁO TƯỜNG CHẮN

TỔNG QUAN

 • Tường chắn (gọi tắt là tường) trên mặt cắt taluy đắp được quản lý theo các mã. Trong ADS Civil cho phép khai báo 4 mã tường khác nhau.
 • Với mỗi mã tường, có 3 tham số điều khiển:
  • m: hệ số mái dốc trong (VD m=0.5 --> taluy 1:0.5)
  • n: hệ số mái dốc ngoài (VD n=0.5 --> taluy 1:0.5)
  • B: Bề rộng đỉnh tường

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level \ Thiết kế taluy
  • Toolbar :
  • Command : TKTL
 • Chọn trang thiết kế tường chắn
 • Chọn mã tường sẽ thiết kế
 • Khai báo kích thước tường
 • Chọn nút để lưu lại thông số tường thiết kế

Trình tự khai báo tường chắn

Từ Khóa Nổi Bật
Khai báo thư viện rãnh và tường kè chắn
Chia Sẻ