adscivil logo
Loading...

Khai báo mẫu bảng trắc ngang

29/08/2022 13:17
1554

TỔNG QUAN

 • Bảng trắc ngang là bảng thông tin chú thích cho trắc ngang
 • Mỗi đường cao độ trên trắc ngang (tự nhiên, thiết kế, …) đều đuợc xác đinh bởi cao độ và khoảng cách. Các giá trị cao độ và khoảng cách đó đuợc ghi trên bảng trắc ngang. Ðối với các giá trị khoảng cách sẽ lấy gốc là tim trắc ngang.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADS_Survey \ Khảo sát tuyến \ Trắc ngang tự nhiên \ Khai báo mẫu bảng trắc ngang.

Toolbar:

Command: MBTN 

Sau khi gọi lệnh, trên panel chính của chương trình hiện hộp thoại khai báo mẫu bảng trắc ngang.

     Thêm mới mẫu bảng

 • Kích phải chuột ở bảng danh sách mẫu bảng trắc ngang, chọn menu

Xuất hiện hộp thoại:

                                 

 • Nhập tên mẫu bảng vào mục
 • Ðánh dấu vào mục để tạo một số trường dữ liệu mặc định cho bảng trắc ngang.
 • Chọn  để tạo mẫu bảng trắc ngang mới.
 • Chọn để hủy lệnh.

    Hiệu chỉnh mẫu bảng

 • Chọn vào mẫu bảng cần hiệu chỉnh trong danh sách mẫu bảng
 • Thông tin chi tiết của nội dung bảng đuợc liệt kê ở phần nội dung
 • Ðể thêm  một  hàng cho  nội  dung  bảng  ấn  vào  nút   trên  thanh  công  cụ
 • Ðể sắp xếp thứ tự các hàng sử dụng công cụ hoặc trên thanh công cụ
 • Ðể xóa một hàng, chọn vào hàng cần xóa, ấn nút   trên thanh công cụ
 • Ðể hiệu chnh 1 hàng, chọn vào hàng đó trên danh sách, nhập mới hoậc thiết lập lại các thông số:
  • Nhập nhãn hiển th trên đầu bảng ở cột nhãn. Nhãn này sẽ đuợc hiển thị ở phần đầu bảng của bảng trắc ngang.
  • Chọn nội dung hiển thị trong danh sách (Cao độ tự nhiên, khoảng cách lẻ, …). Nội dung bảng sẽ được hiển thị ở phần nội dung của bảng trắc ngang.
  • Thiết lập các thông số lớp (layer), kiểu chữ, màu, chiều cao chữ trong bảng, chiều cao hiển thị hàng.
 • Ấn nút  lưu trên thanh công cụ để lưu lại thông tin cho mẫu bảng.

Đặt mẫu bảng hiện hành

 1. Chọn vào mẫu bảng cần chọn làm hiện hành trong danh sách mẫu bảng.
 2. Ðánh dấu check vào cột “Hiện hành”.

Cập nhật mẫu bảng

 • Chọn vào mẫu bảng cần cập nhật trong danh sách mẫu bảng.
 • Kích phải chuột, chọn menu . Khi đó toàn bộ các trắc ngang trong bản vẽ đang sử dụng mẫu bảng cập nhật sẽ được cập nhật tự động.

Xóa mẫu bảng

 • Chọn vào mẫu bảng cần xóa trong danh sách mẫu bảng
 • Kích phải chuột, chọn menu
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ