adscivil logo
Loading...

Khai báo mẫu bảng trắc dọc

29/08/2022 10:44
2294

TỔNG QUAN

 • Bảng trắc dọc là bảng thông tin chú thích cho trắc dọc.
 • Mỗi đường cao độ trên trắc dọc (tự nhiên, thiết kế, …) đều được xác định bởi cao độ và khoảng cách. Các giá trị cao độ và khoảng cách đó đuợc ghi trên bảng trắc dọc.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Trắc dọc t nhiên \ Khai báo mẫu bảng trắc dọc.

Toolbar:

Command: MBTD 

Sau khi gọi Iệnh, trên paneI chính của chương trình hiện hộp thoại khai báo mẫu bảng trắc dọc.

Thêm mẫu bảng trắc dọc

 • Kích phải chuột ở bảng danh sách mẫu bảng trắc dọc, chọn menu 

Xuất hiện hộp thoại:

                          

 • Nhập tên mẫu bảng vào mục Tên mẫu bảng
 • Ðánh dấu vào mục để tạo một số trường dữ liệu mặc định cho bảng trắc dọc.
 • Chọn 'Đồng ý' để tạo mẫu bảng trắc dọc mới.
 • Chọn 'Thoát' để hủy lệnh.

Hiệu chỉnh mẫu bảng

 • Chọn vào mẫu bảng cần hiệu chỉnh trong danh sách mẫu bảng
 • Thông tin chi tiết của nội dung bảng được liệt kê ở phần nội dung
 • Ðể thêm một hàng cho nội dung bảng ấn vào nút  trên thanh công cụ
 • Ðể sắp xếp thứ tự các hàng sử dụng công cụ hoặc  trên thanh công cụ
 • Ðể xóa một hàng, chọn vào hàng cần xóa, ấn nút   trên thanh công cụ  
 • Ðể hiệu chỉnh 1 hàng, chọn vào hàng đó trên danh sách, nhập mới hoặc thiết lập lại các thông số:
  • Nhập nhãn hiển thị trên đầu bảng  cột nhãn. Nhãn này sẽ được hiển thị  phần đầu bảng của bảng trắc dọc.
  • Chọn nội dung hiển thị trong danh sách (Cao độ tự nhiên, khoảng cách Iẻ, …). Nội dung bảng sẽ được hiển thị  phần nội dung của bảng trắc dọc.
  • Thiết Iập các thông số Iập (Iayer), kiểu chữ, màu, chiều cao chữ trong bảng, chiều cao hiển thị hàng.
 • Ấn nút lưu trên thanh công cụ  để lưu lại thông tin cho mẫu bảng.

Đặt mẫu bảng hiện hành

 • Chọn vào mẫu bảng cần chọn làm hiện hành trong danh sách mẫu bảng.
 • Ðánh dấu check vào cột “Hiện hành”

Cập nhật mẫu bảng

 • Chọn vào mẫu bảng cần cập nhật trong danh sách mẫu bảng.
 • Kích phải chuột, chọn menu ' Cập nhật' . Khi đó toàn bộ các trắc dọc trong bản vẽ đang sử dụng mẫu bảng cập nhật sẽ đuợc cập nhật tự động.

Xóa mẫu bảng

 • Chọn vào mẫu bảng cần xóa trong danh sách mẫu bảng
 • Kích phải chuột, chọn menu
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ