adscivil logo
Loading...

Khai báo bảng ký hiệu địa vật

06/09/2022 17:17
1400

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Mặt bằng tuyến đường / Công trình trên tuyến

Toolbar:

Command: CNBDV

         Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

           

         Chọn phần " Tên file" để dẫn tới đường link block địa vật , khai báo tỉ lệ X, Y, góc quay. Sau đó chọn để lưu thay đổi. 

         Tiếp tục sang phần để khai báo 

       

  • Khai báo tất cả thông số cho phần " Vùng tìm kiếm và tham số điền" sau đó sang phần " Lựa chọn hiển thị ". Muốn hiển thị tham số điền nào thì tích vào ô hiển thị của tham số đó .

      

       

Từ Khóa Nổi Bật
Khai báo bảng ký hiệu địa vật
Chia Sẻ