adscivil logo
Loading...

Kẻ đường đỏ thiết kế

12/08/2022 13:31
2639

TỔNG QUAN

 • Kẻ đường đỏ thiết kế là công tác đầu tiên trong công tác thiết kế đường. Ðường đỏ thiết kế trên trắc dọc bằng một tập hợp các đường đa tuyến biểu diễn tim đường.
 • Việc kẻ đường đỏ thiết kế chỉ thiết kế được các đoạn thẳng cho đường thiết kế. Giữa các đoạn thẳng thường được bố trí các đoạn cong đứng được thực hiện bằng lệnh thiết kế cong đứng.
 • Công tác kẻ đường đỏ thường cố gắng bám sát vào đường tự nhiên để đảm bảo giảm khối luợng đào đắp. Tuy nhiên theo quy phạm thiết kế đường đỏ thiết kế cũng phải đảm bảo độ dốc lớn nhất tùy theo từng cấp đường và bố trí các đoạn nghỉ, đoạn chiết giảm dốc dọc,… Do đó người thiết kế cần xem xét cụ thể từng trường hợp để đạt được sự tối ưu cho phương án thiết kế.
 • Ðể hỗ trợ cho công tác đánh giá so sánh giữa các phương án nhằm lựa chọn được phương án tối ưu, trongADS Civil Series cho phép thiết kế tối đa 5 phương án đuờng đỏ khác nhau, mỗi phương án đường đỏ tương ứng có các phương án thiết kế trắc ngang khác nhau. Khi chọn phương án nào thì các phương án khác sẽ bị ẩn đi. Người dùng hoàn toàn có thể thiết kế chỉnh sửa cho từng phương án thiết kế mà không ảnh hưởng đến phương án khác.
 • Trong công tác thiết kế đường đỏ thường chia làm các đoạn nhỏ. Mỗi đoạn nhỏ được xác định căn cứ vào độ dốc thiết kế (hoặc cao độ thiết kế) và khoảng cách thiết kế.
 • Lựa chọn mặc định của phương án thiết kế là phương án 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

        Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc dọc \ Thiết kế trắc dọc

        Toolbar :

        Command : DD 

        Trên dòng nhắc lệnh xuất hiện dòng nhắc: “Từ điểm”. Xác định điểm cao độ đầu tiên của đoạn trắc dọc thiết kế.

         Xuất hiện hộp thoại Thiết kế trắc dọc:

      Mặc định sẽ xác định khoảng cách bám vào cọc gần nhất của trắc dọc so với điểm đã kích trên bản vẽ.

 • Lý trình điểm thiết kế được xác định qua 1 trong 2 cách: 
 • Trùng với 1 cọc nào đó , Ðánh dấu vào , sau đó chọn cọc trong danh sách
 • Tại một lý trình xác định , Bỏ đánh dấu , sau đó nhập lý trình.
 • Cao độ được lấy mặc định bằng cao độ điểm đã kích (người dùng chỉnh sửa lại nếu cần thiết)
 • Chọn

     Trên dòng nhắc lệnh xuất hiện “Undo/Ðến điểm:”. Người sử dụng tiếp tục chỉ điểm tiếp theo của trắc dọc thiết kế.

 • Xuất hiện hộp thoại Thiết kế trắc dọc:

      Mặc định sẽ xác định khoảng cách bám vào cọc gần nhất của trắc dọc so với điểm đã kích trên bản vẽ.

 •   Lý trình điểm thiết kế được xác định qua 1 trong 3 cách:
 •  Trùng với 1 cọc nào đó, Ðánh dấu vào , sau đó chọn cọc trong danh sách
 • Tại một lý trình xác định, Bỏ đánh dấu , chọn sau đó nhập lý trình.
 • Cách điểm thiết kế liền trước khoảng , Bỏ đánh dấu , chọn sau đó nhập khoảng cách.
 • Cao độ được xác định qua 1 trong 2 cách:
 • Nhập cao độ trực tiếp
 • Nhập cao độ gián tiếp thông qua việc nhập độ dốc.
 • Khi chuyển đổi giữa cao độ và độ dốc thì từ giá trị cao độ đang có sẽ tính ra độ dốc và ngược lại.
 • Chọn

      Lặp lại các thao tác như trên cho đến khi kết thúc.

Từ Khóa Nổi Bật
Kẻ đường đỏ thiết kế
Chia Sẻ