adscivil logo
Loading...

In trắc ngang tuyến

29/08/2022 16:25
1230

TỔNG QUAN

  • Trong bản vẽ tuyến, thường có rất nhiều trắc ngang, việc sắp xếp trắc ngang vào khung in thường chiếm một khoảng thời gian rất lớn.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Trắc dọc tự nhiên \ Xuất trắc ngang in

Toolbar :

Command : XTNI 

Panel chính của chương trình hiện hộp thoại Xuất trắc ngang in ấn

  • Chọn khổ giấy A3 hoặc A4 hoặc khổ giấy tùy chọn (Nhập theo mẫu dài x VD 300x200).
  • Nhập các kích thước lề cho tờ giấy in (cần tính toán trừ cả phần diện tích của khung tên cho bản in).
  • Chọn kiểu sắp xếp 2x2 (4 trắc ngang vào 1 bản in) hoặc 2x3 (6 trắc ngang vào một bản in). Khi chọn, sơ họa cách bố trí trắc ngang sẽ hiển thị trên hộp thoại.
  • Chọn vào sau đó chỉ điểm chèn các trắc ngang in lên trên bản vẽ
Từ Khóa Nổi Bật
In trắc ngang tuyến
Chia Sẻ