adscivil logo
Loading...

In bình đồ tuyến

05/09/2022 10:30
914

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Command: KHUNGIN

Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng: 

Kích chọn Xác định khung in và chọn giới hạn cọc. Sau đó thay đổi kích thước căn lề khung in, khổ giấy in và chọn đường dẫn đến khung in ở phần . Có thể chỉnh sửa trự ctieesp thông tin trên khung in ở phần . Cuối cùng chọn

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ