adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh trắc dọc đoạn ống

22/08/2022 10:59
997

TỔNG QUAN:

 • Việc hiệu chỉnh cao độ đoạn ống trên trắc dọc là việc gán cao độ trực tiếp cho đoạn ống dẫn trên mặt cắt dọc
 • Có 3 cách gán cao độ cho 1 đoạn trắc dọc:
  • Không chế cao độ đầu và độ dốc để tính toán cao độ đoạn cuối
  • Khống chế cao độ cuối và độ dốc, tự động tính toán cao độ đầu
  • Khống chế cao độ đầu, cuối, tự động tính toán độ dốc
 • Khi hiệu chỉnh cao độ, nếu độ dốc thay đổi cần kiểm toán lại thủy lực cho các đoạn ống thay đổi độ dốc
 • Sau khi hiệu chỉnh, nếu cao độ cuối đoạn hiệu chỉnh bị hạ xuống, cần cập nhật cao độ mạng lưới bằng cách gọi lại lệnh hiệu chỉnh cao độ đoạn ống cho đoạn ống cuối và chiều sâu hạ cao độ là 0 (Xem thêm mục 3)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Tối ưu thủy lực và cao độ\ Hiệu chỉnh cao độ đoạn ống trên trắc dọc
  • Toolbar :
  • Command: HCTDDO
   1. Chọn thiết kế theo cao độ đỉnh hay cao độ đáy
   2. Chọn 1 trong 3 cách thức thiết kế:
    • Nhập cao độ đầu và độ dốc
    • Nhập cao độ cuối và độ dốc
    • Nhập cao độ đầu và cao độ cuối

      3. Kích chọn sau đó chọn đoạn ống trên trắc dọc

 • Nhập lại cao độ và độ dốc
 • Kích chọn

 • Kích chọn sau đó chọn vào toàn bộ trắc dọc. Trắc dọc sẽ được cập nhật như hình bên.

 • Gọi lệnh HCCDDO từ command, sau đó chọn vào đoạn ống cuối cùng trong đoạnh vừa hiệu chỉnh.
  • Chọn giá trị ha cao độ là 0
  • Chọn kiểu nối ống
  • Chọn

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh cao độ thiết kế của đoạn ống dẫn trên trên trắc dọc hiệu chỉnh cao độ đoạn ống Hiệu chỉnh trắc dọc đoạn ống
Chia Sẻ