adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh thông số hiển thị trắc ngang

06/09/2022 17:11
1075

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Road \ Trắc ngang tự nhiên \ Hiệu chỉnh trắc ngang

    Toolbar :

    Command: HCTN

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:Hiệu chỉnh các thuộc tính trắc ngang sau đó chọn   và quét chọn trắc ngang muốn cập nhật hoặc quét toàn bộ trắc ngang.
Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh thông số hiển thị trắc ngang
Chia Sẻ