adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh thông số hiển thị trắc dọc

06/09/2022 17:09
1069

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Road \ Trắc dọc tự nhiên \ Hiệu chỉnh trắc dọc

    Toolbar :

    Command: HCTD

  •     Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng : 

 :

  • Hiệu chỉnh các tùy chọn trên bảng hiệu chỉnh, sau đó chọn , phần mềm sẽ tự động cập nhật các thuộ ctinhs thay đổi lên trắc dọc
Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh thông số hiển thị trắc dọc
Chia Sẻ