adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh lưới tọa độ

30/08/2022 16:30
1602

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Hiệu chỉnh lưới tọa độ
  • Toolbar:
  • Command: GE
 • Sau khi gọi lệnh, chọn vào lưới tọa độ trên bản vẽ để hiệu chỉnh

  • Hiệu chỉnh giá trị chẵn cho tọa độ gốc lưới bằng cách làm tròn xuống. VD 443731.09 ---> 443700
  • Đặt lại kích thước ô lưới theo bảng dưới. Kích thước nút lưới lấy =1/5 kích thước ô lưới.

  • Chọn nút để cập nhật kích thước lưới.
  • Lặp lại việc đặt số hàng, số cột sau đó chọn để lưới tọa độ bao đủ phần bản đồ cần in

 • Chú ý:
  • Sau khi hiệu chỉnh xong cho 1 lưới, có thể chọn sau đó chọn các lưới khác để cập nhật theo các thông số đã khai báo

 

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh lưới tọa độ
Chia Sẻ