adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh bề rộng trắc ngang trên trắc ngang

06/09/2022 16:51
1501

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Menu: ADSCivil Road / Trắc ngang tự nhiên / Hiệu chỉnh trắc ngang 

Toolbar:

Command: HCTN

Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

 

Hiệu chỉnh bề rộng trắc ngang

  • Thay đổi kích thước ở phần bề rộng trái phải để hiệu chỉnh. Sau đó kich chọn " Cập nhật thuộc tính TN" và quét trắc ngang cần hiệu chỉnh.
Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh bề rộng trắc ngang trên trắc ngang
Chia Sẻ