adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh bề rộng trắc ngang theo mép giới hạn trên bình đồ tuyến

06/09/2022 17:11
1080

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Thiết kế trắc ngang

Toolbar:

Command: TKTN

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:
  • Sau khi đã định nghĩa các đường bình đồ tuyến, khi thiết kế trắc ngang cần bật lựa chọn thiết kế trên bình đồ tuyến để các đối tượng trên trắc ngang cập nhật được bề rộng theo các đường bình đồ. Sau đó " ÁP thiết kế" để áp toàn bộ trắc ngang hoặc " Chọn TN" để áp từng trắc ngang.
Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh bề rộng trắc ngang theo mép giới hạn trên bình đồ tuyến
Chia Sẻ