adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh bán kính cong nằm

05/09/2022 10:02
1431

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Survey / Khảo sát tuyến / Hiệu chỉnh tuyến / Bố trí cong nằm

Toolbar:

Command: CN

  • Sau khi gọi lệnh chọn vào đỉnh đường cong nằm và chương trình hiện bảng:

  • Sau đó chọn Cong tròn hoặc cong chuyển tiếp và thay đổi thông số kích thước. Sau khi đã khai báo xong kích chọn để tiếp tục chỉnh sửa cong nằm tiếp theo. 
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ