adscivil logo
Loading...

Hiển thị thông tin đường ống

15/08/2022 9:45
1086

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Điền thông tin đoạn ống
    • Toolbar :
    • Command: DDO 
  • Sau khi hiện hộp thoại, chọn tuyến thoát nước trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
hiển thị thông tin đoạn ống thông tin đoạn ống
Chia Sẻ