adscivil logo
Loading...

Gộp tấm BTXM mặt đường

06/09/2022 16:05
732

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Gộp tấm BTXM mặt đường

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Gộp tấm BTXM mặt đường

Toolbar:

Command: CGC

Sau khi gọi lệnh chọn lưới bê tông sau đó chọn phần từ cột tới cột muốn gộp 

Trước khi gộp 

Sau khi gộp 

Từ Khóa Nổi Bật
Gộp tấm BTXM mặt đường
Chia Sẻ