adscivil logo
Loading...

Gán loại hố ga

15/08/2022 9:34
1022

TỔNG QUAN

 • Các hố ga sau khi phát sinh được lấy theo kiểu ga mặc định. Lệnh gán kiểu hố ga có tác dụng đổi kiểu hố ga cho các hỗ ga đã có trên bản vẽ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Khai báo hố ga ống dẫn
  • Toolbar :
  • Command: HGOD 
 • Sau khi hiện hộp thoại khai báo hố ga ống dẫn
  •  Chọn mục
  •  Kích phải chuột tại loại kiểu hố ga se dùng để gán
  • Chọn menu
  • Chọn các hố ga muốn đổi kiểu trên bản ve

 

Từ Khóa Nổi Bật
Gán loại hố ga
Chia Sẻ