adscivil logo
Loading...

Định nghĩa thiết kế trắc ngang

12/08/2022 15:03
1769

TỔNG QUAN

  • Các tham số điều khiển thiết kế trắc ngang khá đa dạng, linh hoạt và đáp ứng được phần lớn các mẫu mặt cắt thiết kế. Tuy nhiên với một số trường hợp đặc biệt (mở rộng cục bộ thiết kế, quay siêu cao ngược, … ) thì việc thiết kế theo mẫu chung không đáp ứng được nhu cầu bài toán đặt ra.
  • Ðối với các trường hợp đặc biệt đó, người sử dụng sẽ vẽ các đối tượng thiết kế trắc ngang bằng lệnh polyline sau đó định nghĩa thành đối tượng của trắc ngang thiết kế.
  • Các đối tượng sau khi được định nghĩa được coi như đối tượng của chương trình tạo ra (được phép điền thiết kế, áp khuôn, tính toán diện tích đào đắp, …)
  • Các đối tượng cũ cùng loại sẽ tự động được xóa đi khi định nghĩa đối tượng mới.
  • Các đối tượng thiết kế trắc ngang phải vẽ trước khi gọi lệnh

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Ðịnh nghĩa thiết kế trắc ngang

     Toolbar:

     Command: DNTKTN 

  •      Chọn trắc ngang cần định nghĩa đối tượng thiết kế trên bản vẽ.
  •      Panel chính của chương trình hiện hộp thoại định nghĩa thiết kế trắc ngang

                                 

  • Kích đúp chuột trái vào ô của đối tuợng cần định nghĩa.
  • Chọn đường thiết kế đã vẽ.
  • Trên bảng danh sách đường bình đồ tuyến sẽ cập nhật trạng thái cho đối tượng thiết kế trắc ngang vừa định nghĩa.
Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa các đường mép thiết kế trên mặt bằng
Chia Sẻ