adscivil logo
Loading...

Định nghĩa đường đỏ đất yếu

05/09/2022 11:21
997

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc dọc / Định nghĩa đường đỏ đất yếu

Toolbar:

Command: DNDDY

  • Sau khi gọi lệnh chọn đường PL đất yếu trên trắc dọc để định nghĩa 

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ